Beschrijving takenpakket klassenouder

Wat fijn en leuk dat je klassenouder wilt worden! Hierbij ontvang je informatie over wat deze belangrijke, maar vooral heel leuke taak inhoudt. Maar allereerst heten we je graag van harte welkom bij de Ouderraad waar je als klassenouder automatisch deel van uitmaakt.
Wat doet de klassenouder?
Als klassenouder help je de leerkracht van de klas waarin jouw kind zit bij een aantal activiteiten. Dit wil niet zeggen dat een klassenouder alles alleen doet. Je bent de schakel tussen de leerkracht en de andere ouders en kunt veel delegeren. Daarnaast maak je als klassenouder automatisch deel uit van de Ouderraad op school.

 

Klassenouders zorgen dat er een gezamenlijk platform is (dat is nu meestal een whatsapp groep) voor ouders om informatie in uit te wisselen en vragen te stellen. Deze app wordt naast algemene vragen, juist ook gebruikt voor oproep van hulp van ouders en het doorgeven van informatie vanuit de OuderRaad. Het is tevens de taak van de klassenouders om te zorgen dat van alle kinderen een ouder of verzorger in deze appgroep is (eventueel in afstemming met de leerkracht, indien er nieuwe kinderen in de klas komen).

 

Activiteiten in de eigen klas

  1. Diverse activiteiten: Gedurende het jaar organiseert de leerkracht/school voor de klas verschillende extra activiteiten, zoals een uitje naar de kinderboerderij, het bos, een museum, de bibliotheek, activiteiten rondom Sinterklaas en Kerst, een voorjaarsontbijt en Koningsdag/of juffendag. Vaak, zeker bij de jonge kinderen, is hierbij hulp van ouders nodig. Als klassenouder help je de leerkracht bij het vinden van voldoende begeleiders en/of je helpt zelf. Het is ontzettend leuk om een (deel van een) schooldag van zo dichtbij mee te maken.

  2. Luizencontrole: Hoofdluis is een veel voorkomend probleem op basisscholen. Regelmatige controle helpt bij het tijdig signaleren zodat indien nodig aanvullende maatregelen kunnen worden genomen. Het is de taak van de klassenouder om de controles te coördineren.

    Veelal plant de klassenouder aan het begin van het jaar een aantal controlemomenten en communiceert dat met de ouders. Ouders kunnen zich dan opgeven om mee te helpen. De gewenst frequentie van de controles is in elk geval na iedere vakantie. Bij signalering van hoofdluis, wordt de docent op de hoogte gesteld zodat deze contact kan opnemen met de desbetreffende ouders.

    Sowieso is het goed om ouders te vragen hun kind regelmatig te controleren op hoofdluis.

  3. Juffendag (groep 1/2). In groep 1 en 2 is er één dag waarop de verjaardagen van de juffen gevierd worden, deze dag wordt Juffendag genoemd. De laatste jaren valt dit meestal samen met de Koningsspelen. Het is een feestelijke klassikale viering. In overige klassen bepalen de juf/meester zelf wanneer ze een feestelijke klassikale viering hebben (dat is vaak een moment in de laatste weken van het schooljaar).

  4. Groepsapp & Informatie delen. Als klassenouder krijg je regelmatig vanuit de OR of leerkracht berichten met het verzoek die te delen in de groepsapp. Ook kun je uiteraard activiteiten uit de wijk delen zoals de Avondvierdaagse, waarbij deelname niet via school gaat (soms organiseert de OR hier iets voor).

  5. Extra activiteiten initiëren. Het zo nu en dan organiseren van een extra activiteit met ouders en hun kinderen, buiten schooltijd kan erg leuk zijn voor de groep. Zo leren zowel kinderen als ouders elkaar goed kennen en kunnen nieuwe kinderen en ouders goed ‘invoegen’. Daarnaast vergroot het de betrokkenheid van de ouders (wat weer helpt bij het werven van hulpouders voor andere activiteiten). Denk bijvoorbeeld aan een picknick/borrel na schooltijd op het Spaarwaterveld of het Vlaskamp.

Activiteiten school-breed & Ouderraad

Als klassenouder maak je automatisch onderdeel uit van de ouderraad. De ouderraad vergadert 4 à 5 keer per jaar. Deze vergaderingen vinden plaats op de Nutsschool, onder leiding van de OR voorzitter. De OR voorzitter is een ouder op school die dit meestal meerdere jaren doet. Tevens is de school hierbinnen vertegenwoordigd door 1 of 2 leerkrachten.

 

Binnen de ouderraad worden diverse commissies opgesteld die de verantwoordelijkheid nemen om een aantal van de brede schoolactiviteiten activiteiten te coördineren (Sinterklaas, Schoolfoto, Paasontbijt etc). Dit wordt meestal tijdens de OR vergaderingen besloten. Voor veel activiteiten is een draaiboek of leidraad gemaakt, die te vinden zijn op de speciale ouderraad-pagina van de schoolwebsite.

 

Je bent minimaal 1 jaar lid van de OR. Je bent sowieso ouderraadslid tot en met de vergadering na het zomerfeest! Dit heeft te maken met de verdeling van alle taken voor en direct na de zomervakantie en de evaluatie van het feest.

 

Voor klassenouders van leerlingen in groep 1 die na de zomervakantie doorgaan in groep 2, geldt dat zij voor de vakantie hun taken (m.u.v. hulp bij zomerfeest) overdragen aan klassenouders van leerlingen die in groep 1 blijven. Zo worden ook ouders van kinderen die na de vakantie starten goed opgevangen.

 

Ook maakt de ouderraad gebruik van een OR whatsapp groep, via welke algemene informatie wordt gedeeld voor de klassenouders en klassenouders ook vragen kunnen stellen onderling over bijvoorbeeld activiteiten. Van iedere groep moet minimaal 1 klassenouder in de OR whatsapp groep zitten.

 

Voor nog meer informatie over de uitvoer van diverse taken van klassenouders, kunt u deze uitgebreide leidraad bekijken.

 

De ouderraad is op het volgende mailadres te bereiken: ouderraadnutsbzh@hotmail.com.