Leerplicht en verzuim

Leerplicht
Met ingang van de wet op het basisonderwijs is er verandering gekomen in de duur van de leerplicht. Kinderen worden leerplichtig op de eerste dag van de maand, volgend op de maand waarin zij vijf jaar zijn geworden.
Ook de regels voor extra verlof zijn door de wetswijzigingen aangepast. De leerlingen worden in drie groepen ingedeeld, waarbij voor elke groep een aparte regeling geldt. Deze drie groepen zijn:

1. leerlingen tot 5 jaar;
  Deze leerlingen zijn niet verplicht de school te bezoeken. Ouders dienen hun kind wel af te melden als het niet op school komt.
2. leerlingen van 5 jaar;
  Deze leerlingen mogen op initiatief van de ouders gedurende maximaal vijf uren per week de school verzuimen. De directie dient hiervan in kennis te worden gesteld. Daarnaast mag de directie indien de ouders daarom verzoeken nogmaals vijf uren verlof geven.
3. leerlingen vanaf 6 jaar;
  Deze leerlingen zijn volledig leerplichtig.


De folder over luxeverzuim en verlof kunt u hier vinden

Vrijstelling onderwijs
Regelmatig vragen ouders extra vrij voor hun kinderen. Dit verlof mogen wij uitsluitend geven, indien er sprake is van uitzonderlijke omstandigheden. Op grond van deze regels, waarvan de handhaving door de leerplichtambtenaar kan worden gecontroleerd, moet ongeoorloofd verzuim door ons worden gemeld.
Denkt u in aanmerking te komen voor verlof wegens uitzonderlijke omstandigheden, dan moet u het formulier “verzoek om vrijstelling schoolbezoek” invullen (bij voorkeur vier weken voor het gevraagde verlof). Dit formulier is op school verkrijgbaar, of hier te downloaden.

De omstandigheden waaronder wij verlof mogen geven zijn:

 • specifieke aard van het beroep; wanneer het voor een ouder niet mogelijk is om tijdens de schoolvakanties met vakantie te gaan vanwege het beroep, is het mogelijk voor ten hoogste 10 schooldagen verlof aan te vragen. De verlofperiode mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen!
 • gewichtige omstandigheden; Hierbij moet gedacht worden aan: verhuizing, huwelijken in de naaste familie, overlijden van familie, huwelijksjubilea.

Géén redenen voor verlof zijn:

 • familiebezoek in het buitenland;
 • vakantie in goedkope periode;
 • ontbreken van andere boekingsmogelijkheden;
 • uitnodigingen van familie of vrienden;
 • eerder vertrek of latere terugkeer in verband met verkeersdrukte;
 • deelname aan culturele of sportieve evenementen buiten het "Nuts" schoolverband.

Verzuim

 • Indien een leerling ziek is, of om een andere reden niet op school kan zijn (bezoek aan tandarts, dokter etc.), moet dit op de eerste dag van het verzuim telefonisch of per mail aan de school worden gemeld. In elk geval vóór aanvang van de school (08:30 uur of 13:00 uur).
 • Indien leerlingen na een verzuimperiode weer naar school gaan, moet dit altijd aan de school worden gemeld. Ook dit dient voor schooltijd telefonisch te gebeuren. Dit geldt niet als ouders de leerling zelf naar school brengen.
 • Ouders worden dringend verzocht bezoeken aan artsen, tandartsen, orthodontisten, etc. onder schooltijd zoveel mogelijk te beperken