Kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg is niet hetzelfde als kwaliteit. Kwaliteitszorg is er op gericht kwaliteit zeker te stellen, te waarborgen en waar nodig te verhogen. Uit onderzoek is bekend dat kwaliteit ertoe doet als het gaat om de ontwikkeling en het leren van kinderen. Kwaliteit mag je daarom niet aan het toeval overlaten, noch te veel afhankelijk maken van personen. Vandaar dat ‘zeker stellen’ en ‘waarborgen’.
Onder kwaliteitszorg verstaan we de wijze waarop een school werk maakt van haar streven kwaliteit te leveren en kwaliteit te waarborgen. Een en ander natuurlijk in overeenstemming met haar eigen visie op het primair proces, de school als organisatie en het leren binnen die organisatie.


Kwaliteitszorg heeft betrekking op alle aspecten van de organisatie. Kwaliteitszorg wordt steeds aangestuurd door het beleid van de organisatie: het strategisch beleid van de organisatie spreekt zich uit over het kwaliteitsbeleid, dat op zich ook onderdeel is van de beleidscyclus. Kwaliteitszorg is systematisch en ze verloopt in een zich voortdurend herhalend cyclisch proces.

 

Inzicht in de kwaliteit van ons onderwijs

De combinatie methodegebonden- en methodeonafhankelijke toetsen biedt de school de mogelijkheid regelmatig stil te staan bij de eigen positie in vergelijking met andere scholen. De methodegebonden toetsen geven de leerkracht informatie over de wijze, waarop de leerlingen de leerstof van de afgelopen periode hebben eigen gemaakt.

Het geeft de leerkracht informatie over de manier waarop hij/zij de groep of een individuele leerling in de komende tijd verder kan helpen.

Wij streven ernaar om goede prestaties te behalen, zowel wat elke leerling afzonderlijk als de gehele groep betreft. Kortom: voortdurende kwaliteitsbewaking van het onderwijs.

De instrumenten, die wij momenteel gebruiken bij de bepaling van de kwaliteit van ons onderwijs zijn:

  • Schooltoezicht onderwijsinspectie
  • Het leerlingvolgsysteem ESIS[1]
  • Het leerlingvolgsysteem SCOL
  • Het observatiesysteem BOSOS in de groepen 1 en 2
  • Schoolzelfevaluatie op basis van de CITO toetsresultaten
  • Gesprekken met leerkrachten
  • Klassenbezoeken
  • Resultaten voortgezet onderwijs
  • Oudercontacten
  • Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen op school

De leerkrachten evalueren de prestaties van de leerlingen regelmatig door middel van gemaakt werk, opdrachten, observaties en anderszins uitgevoerde taken. Deze prestaties en observaties noteren zij in klassenmappen, waarin elke leerling vermeld staat. Ook worden observatielijsten en controlelijsten gebruikt. Op deze wijze ontstaat er een groeiende verzameling observatie-, toets- en beoordelingsgegevens.

Een aantal gestandaardiseerde toetsen en observatielijsten is opgenomen in ons leerlingvolgsysteem. Deze toetsen zijn ontwikkeld door het Centraal Instituut voor Toets Ontwikkeling (CITO) en het Haags Centrum voor Onderwijsbegeleiding (HCO). Van elke leerling beschikken we zo in de loop der jaren over een reeks gegevens, die vergelijkbaar is met landelijke normen.

De verzameling toetsen noemt men het leerlingvolgsysteem. Ons leerlingvolgsysteem ESIS is erop gericht om in iedere groep, door middel van observaties en toetsen, vroegtijdig eventuele opvallende leerlingen te signaleren. Na iedere toetsperiode bespreekt de groepsleerkracht de groepsresultaten met de interne begeleider. Er wordt dan vooral aandacht besteed aan kinderen met zwakke of juist goede resultaten.

 

Toetsen

Het verzamelen van informatie ten aanzien van de ontwikkeling van een leerling gebeurt op verschillende manieren en momenten. Naast de methodegebonden toetsen vinden op verschillende momenten in het jaar in alle groepen CITO toetsen plaats. Al deze gegevens worden in ons leerlingvolgsysteem verwerkt. Hieronder zijn de toetsen en de afname periodes schematisch weergegeven.

Toets

Groep

Maand

Drie Minuten Toets (DMT)/AVI

3

januari

maart

mei

DMT/AVI

Vanaf 4

oktober

maart

mei

Herfstsignalering VLL

3

november

 

 

Technisch lezen

3

juni

 

 

Technisch lezen

4 t/m 8

januari

juni

 

SVS CITO spelling M

3 t/m 7

januari

 

 

SVS CITO spelling B

8

november

 

 

SVS CITO spelling E

3 t/m 7

juni

 

 

Rekenen en wiskunde M

3 t/m 7

januari

 

 

Rekenen en wiskunde B

8

november

 

 

Rekenen en wiskunde E

3 t/m 7

juni

 

 

Begrijpend lezen E

3 t/m 5

mei

 

 

Begrijpend lezen M

4 t/m 7

februari

 

 

Begrijpend lezen TBL

8

januari

 

 

CITO Eindtoets

8

april

 

 

 

 

 

 

 

Met ingang van schooljaar 2019-2020 zullen er geen CITO toetsen meer bij de kleuters afgenomen worden.

 

Toetsen op niveau van de leerling

Als de toets uit het leerlingvolgsysteem op een vakgebied een score laat zien die een jaar of meer leerachterstand betekent, besluiten we een leerling bij een volgende toets een lagere versie af te nemen. Een kind maakt dan de toets van een half of heel jaar eerder. Hiermee voorkomen we een vorm van frustratie bij de kinderen terwijl de toetsuitslag wel een reëel beeld van het niveau aangeeft. Bij de uitslag vermelden we dat het om een afwijkende toets gaat.

 

[1] Voor het online gebruiken van leerlinggegevens (Leerlingnummer en toetsresultaten) heeft Lucas Onderwijs een verwerkersovereenkomst afgesloten met Rovict. Zij leveren de systemen ESIS en SCOL